Walne Zebranie TMMiGB PDF Drukuj Email
Wpisał Barbara Chojnowska   
Wtorek, 26. Marzec 2013 12:40

W dniu 12 marca 2013 roku członkowie Towarzystwa uczestniczyli w Sprawozdawczo-Wyborczym Walnym Zebraniu, na którym omówiono czteroletnią działalność kończącego pracę Zarządu oraz wybrano nowe Władze TMMiGB.

Obrady rozpoczął wiceprezes TMMiGB, p. Grzegorz Smoliński, otwierając zebranie.
Następnie uczestnicy zebrania uczcili minutą ciszy zmarłego w ubiegłym roku prezesa TMMiGB, p. Zdzisława Bokwę.

Stwierdzono kworum – zebranie uznano za władne do podejmowania uchwał. Jednogłośną zgodą wszystkich uczestników wybrano p. Grzegorza Smolińskiego na przewodniczącego zebrania oraz p. Barbarę Chojnowską na protokolanta. Przewodniczący zebrania, p. Grzegorz Smoliński odczytał porządek obrad zebrania, a następnie uczestnicy zgromadzenia jednogłośnie przyjęli przedstawiony porządek obrad.

Wiceprezes Towarzystwa, p. Grzegorz Smoliński przedstawił sprawozdanie merytoryczne z działalności TMMiGB za rok 2011.
Skarbnik Towarzystwa, p. Grażyna Szafraniak przedstawiła sprawozdanie finansowe za 2011 rok.
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, p. Danuta Wesołowska przedstawiła sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2011 rok.

Członkowie zebrania w głosowaniu jawnym podjęli następujące uchwały:
1. Uchwała nr 1/2013 dotycząca przyjęcia sprawozdania z działalności TMMiGB za 2011 rok. Uchwałę przyjęto układem głosów: 20 głosów „za” i 0 głosów „przeciw”; 4 osoby wstrzymały się od głosu.
2. Uchwała nr 2/2013 dotycząca przyjęcia sprawozdania finansowego TMMiGB za 2011 rok. Uchwałę przyjęto układem głosów: 20 głosów „za” i 0 głosów „przeciw”; 4 osoby wstrzymały się od głosu.
3. Uchwała nr 3/2013 dotycząca udzielenia absolutorium Zarządowi TMMiGB za 2011 rok. Uchwałę przyjęto układem głosów: 20 głosów „za” i 0 głosów „przeciw”; 4 osoby wstrzymały się od głosu.

Wiceprezes Towarzystwa, p. Grzegorz Smoliński przedstawił sprawozdanie merytoryczne z działalności TMMiGB za rok 2012.
Skarbnik Towarzystwa, p. Grażyna Szafraniak przedstawiła sprawozdanie finansowe za 2012 rok.
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, p. Danuta Wesołowska przedstawiła sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2012 rok.

Członkowie zebrania w głosowaniu jawnym podjęli następujące uchwały:
1. Uchwała nr 4/2013 dotycząca przyjęcia sprawozdania z działalności TMMiGB za 2012 rok. Uchwałę przyjęto układem głosów: 20 głosów „za” i 0 głosów „przeciw”; 4 osoby wstrzymały się od głosu.
2. Uchwała nr 5/2013 dotycząca przyjęcia sprawozdania finansowego TMMiGB za 2012 rok. Uchwałę przyjęto układem głosów: 20 głosów „za” i 0 głosów „przeciw”; 4 osoby wstrzymały się od głosu.
3. Uchwała nr 6/2013 dotycząca udzielenia absolutorium Zarządowi TMMiGB za 2012 rok. Uchwałę przyjęto układem głosów: 20 głosów „za” i 0 głosów „przeciw”; 4 osoby wstrzymały się od głosu.

Wiceprezes Towarzystwa, p. Grzegorz Smoliński przedstawił sprawozdanie merytoryczne z działalności TMMiGB za lata 2008-2012.
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, p. Danuta Wesołowska przedstawiła sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za lata 2008-2012.

Członkowie zebrania w głosowaniu jawnym podjęli następujące uchwały:
1. Uchwała nr 7/2013 dotycząca przyjęcia sprawozdania z działalności TMMiGB za lata 2008-2012. Uchwałę przyjęto układem głosów: 20 głosów „za” i 0 głosów „przeciw”; 4 osoby wstrzymały się od głosu.
2. Uchwała nr 8/2013 dotycząca udzielenia absolutorium Zarządowi TMMiGB za lata 2008-2012. Uchwałę przyjęto układem głosów: 20 głosów „za” i 0 głosów „przeciw”; 4 osoby wstrzymały się od głosu.

Po dziesięciominutowej przerwie członkowie zebrania ustalili, że nowe władze Towarzystwa, tj. Zarząd oraz Komisja Rewizyjna, zostaną wybrane w głosowaniu jawnym.

Członkowie zebrania wybrali oraz jednogłośnie przyjęli skład Komisji Skrutacyjnej, powołanej w składzie:
- Jerzy Kozłowski – przewodniczący;
- Czesław Komorowski – członek;
- Jerzy Krzystek – członek.

 

 

 

Członkowie zebrania podjęli dyskusję na temat wyboru Prezesa Zarządu TMMiGB:
1. p. Tadeusz Szóstak zaproponował kandydaturę p. Grzegorza Smolińskiego. Jednak z uwagi na sprawowaną funkcję pracownika Urzędu Miasta i możliwość występowania z tego tytułu konfliktu interesów, pan Grzegorz Smoliński nie wyraził zgody na skierowanie jego kandydatury pod głosowanie;

2. p. Grzegorz Smoliński zgłosił kandydaturę p. Teresy Kaczmarek. Kandydaturę zgłoszono zaocznie, z uwagi na nieobecność pani Teresy Kaczmarek na zebraniu. P. Kaczmarek wyraziła jednak pisemną zgodę na kandydowanie na Prezesa Zarządu TMMiGB;

3. członkowie Towarzystwa podjęli głosowanie nad wyborem Prezesa Zarządu TMMiGB. Prezesem Zarządu jednogłośnie wybrano panią Teresę Kaczmarek;

4. przewodniczący Komisji Skrutacyjnej, p. Jerzy Kozłowski, odczytał protokół Komisji Skrutacyjnej dotyczący wyboru nowego Prezesa Zarządu TMMiGB;

5. przewodniczący zebrania, p. Grzegorz Smoliński, odczytał uchwałę dotyczącą wyboru Prezesa Zarządu TMMiGB;

6. członkowie zebrania w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę nr 9/2013 dotyczącą wyboru Prezesa Zarządu TMMiGB – uchwałę przyjęto jednogłośnie.

Członkowie zebrania podjęli dyskusję na temat wyboru Zarządu TMMiGB:
1. otwarto listę kandydatów, na którą zgłoszeni zostali: Grzegorz Smoliński, Jerzy Kosmalski, Grażyna Szafraniak, Artur Jakubowski, Barbara Chojnowska, Lidia Kowal;
2. członkowie zebrania jednogłośnie przegłosowali zamknięcie listy kandydatów na członków Zarządu TMMiGB;
3. członkowie zebrania podjęli głosowanie dotyczące przyjęcia kandydatów w poczet członków Zarządu TMMiGB:
- Grzegorz Smoliński – kandydaturę przyjęto jednogłośnie;
- Grażyna Szafraniak – kandydaturę przyjęto jednogłośnie;    
- Jerzy Kosmalski – kandydaturę przyjęto jednogłośnie;
- Artur Jakubowski – kandydaturę przyjęto jednogłośnie;
- Barbara Chojnowska – kandydaturę przyjęto jednogłośnie;
- Lidia Kowal – kandydaturę przyjęto jednogłośnie.
4. przewodniczący Komisji Skrutacyjnej, p. Jerzy Kozłowski, odczytał protokół Komisji Skrutacyjnej dotyczący wyboru nowego Zarządu TMMiGB;
5. członkowie zebrania w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę nr 10/2013 dotyczącą wyboru Zarządu TMMiGB – uchwałę przyjęto jednogłośnie.

Członkowie zebrania podjęli dyskusję na temat wyboru Komisji Rewizyjnej TMMiGB:
1. otwarto listę kandydatów, na którą zgłoszeni zostali: Andrzej Jankowski, Danuta Wesołowska, Halina Hajdyła;
2. członkowie zebrania jednogłośnie przegłosowali zamknięcie listy kandydatów na członków Komisji Rewizyjnej TMMiGB;
3. członkowie zebrania podjęli głosowanie dotyczące przyjęcia kandydatów w poczet członków Komisji Rewizyjnej TMMiGB:
- Andrzej Jankowski – kandydaturę przyjęto jednogłośnie;
- Danuta Wesołowska – kandydaturę przyjęto jednogłośnie;
- Halina Hajdyła – kandydaturę przyjęto jednogłośnie.
4. Komisja Rewizyjna ukonstytuowała się w składzie:
- Danuta Wesołowska – przewodnicząca;
- Andrzej Jankowski – zastępca przewodniczącego;
- Halina Hajdyła – sekretarz;
5. p. Jerzy Kozłowski, przewodniczący Komisji Skrutacyjnej, odczytał skład nowopowstałej Komisji Rewizyjnej TMMiGB, zamykając jednocześnie obrady Komisji Skrutacyjnej;
6. uczestnicy zebrania w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę nr 11/2013 dotyczącą wyboru Komisji Rewizyjnej TMMiGB – uchwałę przyjęto jednogłośnie.

W zastępstwie pani Teresy Kaczmarek, pan Grzegorz Smoliński, przewodniczący zebrania przedstawił plan pracy Towarzystwa na rok 2013.
1. Wykonanie widowiska historyczno-religijnego „Św. Wojciech w Barcinie” w ramach realizacji zadania publicznego finansowanego przez Urząd Miasta i Gminy Barcin.
2. Współpraca z Biblioteką Publiczną w Barcinie oraz Miejskim Domem Kultury w Barcinie.
3. Nawiązanie współpracy z placówkami oświatowymi z terenu Barcina oraz z młodzieżą szkolną, uczęszczającą do barcińskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
4. Opracowanie planu archiwizacji materiałów znajdujących się w zbiorach TMMiGB.

Wolne głosy i wnioski:
1. Pan Zenon Stawicki odniósł się do publikacji Towarzystwa Miłośników Miasta i Gminy Barcin „Udział mieszkańców Barcina i okolic w Powstaniu Wielkopolskim”, podkreślając, że jest to pozycja niezwykle ważna dla wszystkich obecnych mieszkańców gminy, którzy chcą dowiedzieć się wielu interesujących szczegółów z życia swoich przodków. Pan Zenon zauważył, że czytając publikację zweryfikował swoją wiedzę na temat przeszłości swojej rodziny, dowiadując się, że w powstaniu brali udział również bracia jego matki.

2. Pan Zenon Stawicki przedstawił przygotowane opracowanie „Historia wsi Wolice w latach międzywojennych według relacji mieszkańców”, zwracając się jednocześnie do Zarządu TMMiGB z prośbą o nawiązanie kontaktu w celu odebrania licznych posiadanych przez pana Zenona informacji dotyczących życia mieszkańców wsi Wolice po zakończeniu pierwszej wojny światowej, w tym obszernych materiałów dotyczących zasiedlenia Wolic w dwudziestoleciu międzywojennym. Pan Grzegorz Smoliński w imieniu Towarzystwa zadeklarował pomoc w utrwaleniu i ocaleniu posiadanych przez pana Zenona cennych materiałów historycznych. Pan Zbigniew Zwierzykowski zaproponował, aby przekazane materiały zostały włączone do archiwum TMMiGB. Pani Grażyna Szafraniak zaproponowała z kolei, aby informacje włączyć do materiałów zdobytych w trakcie kolejnych edycji konkursów „Barcin – moje miasto, moja mała Ojczyzna” w celu ewentualnego wydania obszernej publikacji dotyczącej historii terenów gminy Barcin.

3. Pan Jerzy Kosmalski odniósł się do propozycji pana Zenona Stawickiego, potwierdzając, że przekazane przez niego materiały zdecydowanie wzbogacą archiwum Towarzystwa, dodając, że jeszcze śp. Zdzisław Bokwa nalegał, aby gromadzić informacje nie tylko dotyczące samego Barcina, ale również przyległych wsi. Pan Kosmalski zadeklarował jednocześnie, że udostępnione materiały zostaną dokładnie zarchiwizowane, bardzo wzbogacając posiadane już przez Towarzystwo zbiory. Ponadto pan Kosmalski przedstawił historię powstawania archiwum TMMiGB, którego ideę zainicjował śp. Zdzisław Bokwa.

4. Pan Zenon Stawicki poprosił o możliwość uzyskania najnowszej publikacji Towarzystwa „Miejsca kultu religijnego na terenie gminy Barcin” celem przekazania jej proboszczowi Szczepanowa.

Przewodniczący zebrania, pan Grzegorz Smoliński, zamknął obrady Walnego Zebrania Członków Towarzystwa, dziękując wszystkim za przybycie.

Zmieniony: Sobota, 08. Czerwiec 2013 13:41