Walne Zebranie Członków TMMiGB PDF Drukuj Email
Wpisał Barbara Chojnowska   
Czwartek, 19. Czerwiec 2014 16:14

8 kwietnia 2014 roku w Miejskim Domu Kultury w Barcinie członkowie Towarzystwa Miłośników Miasta i Gminy Barcin spotkali się na Walnym Zebraniu stowarzyszenia.

Obrady rozpoczęła prezes TMMiGB, p. Teresa Kaczmarek, otwierając zebranie. Stwierdzono kworum – zebranie było zatem władne do podejmowania uchwał.

Jednogłośną zgodą wszystkich uczestników wybrano p. Jerzego Kosmalskiego na przewodniczącego zebrania oraz p. Barbarę Chojnowską na sekretarza.

Przewodniczący zebrania, p. Jerzy Kosmalski odczytał porządek obrad zebrania, a następnie uczestnicy zgromadzenia jednogłośnie przyjęli przedstawiony plan ramowy spotkania.


Prezes Towarzystwa, p. Teresa Kaczmarek przedstawiła sprawozdanie merytoryczne z działalności TMMiGB za rok 2013.
Następnie skarbnik Towarzystwa, p. Grażyna Szafraniak przedstawiła sprawozdanie finansowe za 2013 rok.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, p. Danuta Wesołowska przedstawiła sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2013 rok.

Członkowie zebrania w głosowaniu jawnym podjęli następujące uchwały:
1. Uchwała nr 1/2014 dotycząca przyjęcia sprawozdania z działalności TMMiGB za 2013 rok. Uchwałę przyjęto jednogłośnie.
2. Uchwała nr 2/2014 dotycząca przyjęcia sprawozdania finansowego TMMiGB za 2013 rok. Uchwałę przyjęto jednogłośnie.
3. Uchwała nr 3/2014 dotycząca udzielenia absolutorium Zarządowi TMMiGB za 2013 rok. Uchwałę przyjęto jednogłośnie.

P. Kaczmarek przedstawiła plan pracy na 2014 rok, wymieniając poszczególne zadania przygotowywane do realizacji w bieżącym roku.


Następnie uczestnicy spotkania przeszli do dyskusji, zgłaszając wolne głosy i wnioski:

1. p. Jerzy Kozłowski poprosił p. Grzegorza Smolińskiego o przybliżenie uczestnikom zebrania ideę postawienia pomnika Powstańców Wielkopolskich. Urząd Miasta i Gminy Barcin jest na etapie projektowania wyglądu obelisku, który będzie nawiązywał do sylwetki płonącego orła. Wykonaniem pomnika zajmie się małżeństwo rzeźbiarzy - Agnieszki Świerzowicz-Maślaniec i Marka Maślaniec z Krakowa. Pomnik ma stanąć na barcińskim Rynku. Lokalizacja obelisku jest symboliczna, bowiem powstańcy wyruszyli do walk właśnie z tego miejsca.

Pan Jerzy zasugerował, że Zarząd TMMiGB powinien nawiązać stałą współpracę z Towarzystwem Pamięci Powstania Wielkopolskiego.

2. p. Jerzy Krystek podkreślił, że w Internecie dostępne są liczne wspomnienia powstańców wielkopolskich, jak chociażby to spisane w 1968 roku.

3. p. Tadeusz Szóstak zaproponował, żeby Zarząd Towarzystwa zwrócił się do proboszcza parafii św. Jakuba z propozycją współpracy w zakresie odnowienia kościoła oraz zagospodarowania kościelnego ogrodu oraz terenów przykościelnych.
Prezes Stowarzyszenia odpowiedziała, że dotychczasowa współpraca Towarzystwa z parafią przebiegała poprawnie, ale Stowarzyszenie nie jest kompetentne do zgłaszania tego typu uwag i propozycji. Odpowiednimi instytucjami mogłyby być Komisje Ładu i Porządku Publicznego czy chociażby Rada Parafialna, które mogłyby wystosować tego typu wniosek i podjąć wspólnie z parafią działania organizacyjne.

4. p. Zenon Stawicki odniósł się do wydawnictwa TMMiGB – „Udział mieszkańców Barcina i okolic w Powstaniu Wielkopolskim 1918-1919” i zwrócił uwagę, że w spisie powstańców nie figuruje żaden mieszkaniec z Wolic. Członkowie zebrania podjęli jednak dyskusję, w wyniku której ustalono, że wieś Wolice była w tamtym czasie zamieszkała głównie przez Niemców, co tłumaczyłoby brak uczestników Powstania Wielkopolskiego z tamtych terenów. Jak podkreślano, w 1898 roku wieś Wolice podzielona została na 34 działki, które udostępniono do zamieszkania osadnikom niemieckim, którzy stanowili w kolejnych latach niemal sto procent mieszkańców wsi.

Jednocześnie p. Stawicki powiedział, że jest w posiadaniu unikalnych dokumentów, które dobrze byłoby zachować od zapomnienia. P. Kaczmarek zaproponowała, aby udostępniono Towarzystwu omawiane dokumenty do ich zeskanowania i wstępnego opracowania. Zaproponowano, aby współpracę z panem Zenonem nawiązał członek Towarzystwa – pan Krzysztof Brzezicha, który w imieniu Stowarzyszenia mógłby opracować materiały udostępnione przez pana Stawickiego.

Ponadto p. Stawicki zgłosił postulat, aby rozwiązano sprawę numeracji posesji w Wolicach, która obecnie przebiega bez jakiegokolwiek logicznego układu, sprawiając trudność w odnalezieniu konkretnej posesji nie tylko przyjezdnym, ale i samym mieszkańcom. Zaproponowano, aby problem odpowiedniej numeracji zgłosić do obecnego sołtysa wsi Wolice, p. Aladyny Zabłockiej.

5. p. Czesław Michalski, odnosząc się do przedstawionego wcześniej planu pracy Towarzystwa na rok 2014, zwrócił uwagę, że na mapie gminy Barcin figurowała niegdyś jeszcze jedna nieistniejąca obecnie miejscowość – Wisiory.
Jednocześnie pan Michalski stwierdził, że dużo materiałów o ludziach i mieszkańcach miejscowości, które już nie istnieją dostępnych jest w Internecie. Dodał, że jest w posiadaniu dużej ilości materiałów dotyczących Piechcina i cementowni (fotograficzna dokumentacja wszystkich dyrektorów zakładu), które chciałby przekazać do archiwów Towarzystwa. P. Grażyna Szafraniak, odnosząc się do tej propozycji, powiedziała, że funkcjonująca obecnie w budynku Biblioteki Publicznej w Barcinie Izba Tradycji chętnie przyjmie te materiały do swojego archiwum, które posiada stałą ekspozycję w jednej z sal bibliotecznych.

6. p. Danuta Wesołowska odnosząc się do trwających już początkowych prac nad tegorocznym widowiskiem historycznym, przekazała informację od scenarzysty. P. Renata Rybacka naniosła poprawki do scenariusza, którego nowa wersja zostanie w kolejnych dniach dostarczona do wiceprezesa Towarzystwa, p. Grzegorza Smolińskiego.

7. p. Teresa Kaczmarek zaproponowała, aby ogólne spotkania ze wszystkimi członkami Towarzystwa organizowano znacznie częściej w celu regularnego omawiania bieżących spraw związanych z działalnością Stowarzyszenia. Zaproponowała też zgromadzonym członkom Towarzystwa, aby czynnie włączyli się w organizację tegorocznego widowiska.

8. p. Halina Krystek zwróciła uwagę na potrzebę nawiązania stałej współpracy z lokalną młodzieżą. P. Lidia Kowal podkreśliła, że jeden z uczniów barcińskiego gimnazjum aktualnie pracuje nad opracowaniem życiorysu św. Wojciecha, który zostanie zaprezentowany w formie wykładu podczas podsumowania kolejnego widowiska, nad którym obecnie pracują członkowie Towarzystwa.

9. p. Grażyna Szafraniak zgłosiła do dyskusji propozycję systematycznego opracowywania broszur tematycznych dotyczących historii i życia w dawnym Barcinie.

Jednocześnie w imieniu Biblioteki Publicznej w Barcinie zaprosiła na spotkanie dotyczące uroczystego przekazania do Izby Tradycji sztandaru ZBOWiD Koło Barcin. Uroczystość odbędzie się 16 kwietnia 2014 roku o godzinie 17.00 w Bibliotece Publicznej w Barcinie.

Przewodniczący zebrania, p. Jerzy Kosmalski podsumował wszystkie wniesione na spotkaniu wolne głosy i wnioski. Tym podsumowaniem zamknął walne zebranie członków TMMiGB, dziękując wszystkim za uczestnictwo oraz liczne uwagi w końcowej dyskusji.

Zmieniony: Czwartek, 19. Czerwiec 2014 16:23