Sprawozdanie merytoryczne z działalności TMMiGB za rok 2016 PDF Drukuj Email
Wpisał Barbara Chojnowska   
Sobota, 15. Kwiecień 2017 14:45

Towarzystwo Miłośników Miasta i Gminy Barcin prowadzi działalność w oparciu o statut przyjęty przez wszystkich członków stowarzyszenia na Walnym Zebraniu z dnia 23.09.2008r.

W okresie sprawozdawczym Zarząd Towarzystwa zorganizował 4 posiedzenia. Odbyło się również Walne Zgromadzenie wszystkich członków Stowarzyszenia.

Obecny Zarząd działa w składzie:
Teresa Kaczmarek – prezes
Grzegorz Smoliński – wiceprezes
Barbara Chojnowska – sekretarz
Grażyna Szafraniak – skarbnik
Lidia Kowal – członek
Jerzy Kosmalski – członek
Artur Jakubowski – członek

Komisja Rewizyjna w składzie:
- Andrzej Jankowski
- Danuta Wesołowska
- Halina Hajdyła

Skład Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej zostały przyjęte w glosowaniu jawnym wszystkich członków TMMiGB w trakcie Walnego Zgromadzenia w dniu 12 marca 2013 roku.

Towarzystwo w 2016 roku funkcjonowało w oparciu o plan pracy, który został ustalony na posiedzeniu Zarządu w dniu 23 lutego 2016 roku.
Podstawowe zadania zaplanowane w planie pracy to:

1. Organizacja i przeprowadzenie „Marszu Trzech Króli” – styczeń 2016 r.
2. Współorganizacja wraz z biblioteką podsumowania i podziękowania dla sponsorów i uczestników widowiska „Sanctus Adalbertus in Barthcino – Ku czci świętego” – luty 2016 r.
3. Opracowanie i złożenie oferty na zadanie publiczne. Oferta „Mieszko I chrzci Polskę” – luty 2016 r.
4. Współorganizacja konkursu „Barcin – moje miasto, moja Mała Ojczyzna” – kwiecień 2016 r.
5. Organizacja Walnego Zebrania – marzec 2016 r.
6. Realizacja projektu „Mieszko I chrzci Polskę” – wrzesień 2016 r.
7. Opracowanie i wydanie folderu informacyjnego z widowiska.
8. Przygotowania do Marszu Trzech Króli 2017 r.
9. Stała współpraca z telewizją lokalną Barcin oraz prasą lokalną.
10. Terminowe przedstawianie wymaganych przez Statut sprawozdań i sporządzenie bilansu finansowego za 2015 r.
11. Systematycznie podejmowanie działań służących promowaniu miejsc w gminie Barcin.
12. Podejmowanie działań służących zachowaniu od zapomnienia unikalnych informacji dotyczących historii miasta i gminy Barcin.

Praca i działalność Towarzystwa skupiła się przede wszystkim na zorganizowaniu i wystawieniu kolejnego już widowiska historyczno-religijnego, które w 2016 roku nawiązywało do 1050 rocznicy chrztu Polski. Realizacja widowiska pod tytułem „Mesco dux Poloniae Baptizatur” czyli „Mieszko I ochrzcił się” nastąpiła w sobotę,  24 września 2016 roku. Inscenizacja rozpoczęła się o godzinie 15.30 tradycyjnie w okolicach Góry Świętego Wojciecha skąd wykonawcy wraz z widzami przeszli w barwnym korowodzie ulicami Barcina na plac przy kościele pw. św. Jakuba Większego.

Równolegle z widowiskiem Stowarzyszenie zorganizowało konkurs malarski pt. „Mieszko I a chrzest Polski”, którego uczestników podzielono na 4 kategorie wiekowe:
1. kategoria: szkoły podstawowe – klasy I-III
2. kategoria: szkoły podstawowe – klasy IV-VI
3. kategoria: szkoły gimnazjalne
4. kategoria: open
Na konkurs łącznie wpłynęło 13 prac, które oceniało jury w składzie: Krzysztof Wilk (przewodniczący), Grażyna Konarzewska, Ewa Słowińska (protokolant). Oceniając prace, jury brało pod uwagę trzy najważniejsze kryteria: zgodność z tematem, estetykę wykonania oraz oryginalność prac.
Laureaci konkursu otrzymali nagrody – bony gotówkowe ufundowane przez CRH Trzuskawica Zakład Kujawy w Bielawach.
Wszystkie prace zgłoszone w konkursie zostały wystawione podczas trwania widowiska.

Elementy informacyjne odnoszące się do tematu przewodniego, historię przygotowań oraz bogata fotorelacja wraz z fragmentami scenariusza zostały zgromadzone w folderze informacyjnym, które Stowarzyszenie opracowało i wydało dla upamiętnienia całego wydarzenia.

Drugim ważnym projektem zrealizowanym w ramach zadania publicznego było opracowanie i przekazanie do druku książki pt. „Bielawy, Wapienno i Wilkowo. Miejscowości, które zniknęły z terenu gminy Barcin”. Celem publikacji jest zachowanie od zapomnienia trzech nieistniejących już miejscowości pochłoniętych przez kamieniołomy kamienia wapiennego.

Jednak prace Towarzystwa w 2016 roku rozpoczęły się od organizacji Marszu Trzech Króli, do którego przygotowania rozpoczęto jeszcze w grudniu 2015 roku. Należy podkreślić, że Marsz był wyłączną inicjatywą Stowarzyszenia, ale w jego organizację włączyły się również Środowiskowy Dom Samopomocy w Barcinie oraz parafia pw. św. Jakuba w Barcinie.
Nieocenionej pomocy udzielili również przedsiębiorcy z gminy Barcin: PUP Wodbar zapewnił transport, a pani Mariola Ćwiklińska przekazała na rzecz stowarzyszenia darowiznę, dzięki której możliwy był zakup niezbędnych materiałów do produkcji koron dla uczestników. Nieocenionej pomocy udzielił również pan Lambert Rydlewski, który wraz z pracownikami Wodbaru zbudował piękną szopkę betlejemską. Szopka obecnie zdobi kościół pw. św. Jakuba w Barcinie.

Ogromne zaangażowanie wszystkich osób biorących udział w orszaku oraz duże zainteresowanie Marszem wśród mieszkańców Barcina były dowodem na to, że stara chrześcijańska tradycja jest w naszym mieście wciąż żywa. Dlatego Towarzystwo podjęło decyzję, aby organizować tę imprezę również w kolejnych latach. Organizatorzy zgodnie podkreślają, że będą podejmować wszelkie działania, aby Marsz Trzech Króli wpisać na stałe w kalendarz masowych imprez odbywających się na terenie Barcina.

W styczniu 2016 roku Zarząd TMMiGB przygotował i złożył w Urzędzie Miasta i Gminy Barcin ofertę w konkursie na realizację zadania publicznego na rok 2016. Zgłoszono trzy najważniejsze zdania do realizacji.
Pierwszym, głównym  i najważniejszym zadaniem zgłoszonym do realizacji przez Stowarzyszenie była organizacja czwartego z kolei widowiska historyczno-religijnego „Mesco dux Poloniae Baptizatur. Mieszko I ochrzcił się” wraz z wydaniem folderu informacyjnego oraz równolegle: przygotowanie i organizacja pleneru malarskiego „Mieszko I a chrzest Polski”.
Drugim zgłoszonym w ofercie zadaniem było wydanie książki o nieistniejących miejscowościach z gminy Barcin – Wapiennie, Bielawach i Wilkowie.
Zadaniem trzecim było przygotowanie Orszaku Trzech Króli w styczniu 2017 roku.

W dniu 9 lutego 2016 roku w Bibliotece Publicznej w Barcinie odbyło się uroczyste podsumowanie widowiska historyczno-religijnego „Sanctus Adalbertus in Barthcino. Ku czci Świętego”, które Towarzystwo Miłośników Miasta i Gminy Barcin zorganizowało we wrześniu 2015 roku.

Zorganizowane spotkanie miało na celu przede wszystkim podziękowanie uczestnikom, sponsorom i wszystkim osobom, które bezinteresownie zaangażowały się w realizację widowiska. Organizatorzy imprezy złożyli serdeczne podziękowania wszystkim osobom za ogrom ich pomocy i pracy, bez której impreza nie mogłaby się odbyć.

Licznie zgromadzonym uczestnikom spotkania wręczono imienne podziękowania oraz pamiątkowy folder informacyjny „Sanctus Adalbertus in Barthcino. Ku czci Świętego”, w którym przedstawiona została chronologia prac nad inscenizacją, urozmaicona obszerną fotorelacją ze wszystkich etapów prac nad widowiskiem. Prezes TMMiGB, Teresa Kaczmarek, każdej z zebranych osób wręczyła pamiątkowe upominki i serdeczne podziękowania za zaangażowanie w realizację widowiska. Dodatkowo na spotkaniu przedstawiono materiał filmowy zmontowany na potrzeby lokalnej telewizji.

21 kwietnia TMMiGB po raz kolejny współorganizowało wraz z Biblioteką Publiczną w Barcinie konkurs „Barcin – moje miasto, moja Mała Ojczyzna”, który miał swoją XV edycję. Obecna na wydarzeniu pani Prezes Stowarzyszenia, Teresa Kaczmarek, drużynom, które zajęły miejsca na podium wręczyła książki wydane przez TMMiGB oraz pogratulowała wszystkim uczestnikom dużej wiedzy na temat historii, tradycji i kultury gminy Barcin oraz powiatu żnińskiego.  

Wraz z początkiem września ruszyły przygotowania do kolejnego widowiska historyczno-religijnego, które Towarzystwo Miłośników Miasta i Gminy Barcin ponownie organizowało wraz z parafią pw. św. Jakuba Większego oraz Miejskim Domem Kultury w Barcinie. Rozpoczęto przygotowania do trzeciej już imprezy plenerowej z udziałem mieszkańców Barcina, która tematycznie nawiązywała do 1050 rocznicy chrztu Polski.

Widowisko odbyło się 24 września 2016 roku, rozpoczynając się tradycyjnie w pobliżu Góry św. Wojciecha o godzinie 15.30. Scenariusz widowiska opracowała pani Renata Rybacka, reżyserią zajęły się panie Marzena Wolska oraz Teresa Wilk. Stroje i scenografię przygotowali: Danuta i Ryszard Wesołowscy, grupa Strażnicy Kurhanu, Środowiskowy Dom Samopomocy w Barcinie  i parafia pw. św. Jakuba Większego w Barcinie.
Nagłośnieniem zajęli się pan Bartłomiej i Hubert Uszko i pan Ryszard Hulisz. Nad bezpieczeństwem imprezy czuwały Straż Pożarna oraz Posterunek Policji w Barcinie. Łącznie w organizację widowiska zaangażowało się blisko 150 osób, a impreza umożliwiła pełną integrację wielu grup i osób oraz pozwoliła na współpracę wielu gminnych instytucji.

Widowisko „Mesco dux Poloniae Baptizatur. Mieszko I ochrzcił się” jako projekt dofinansowany był przez Urząd Miasta w Barcinie w ramach realizacji zadania publicznego. Kwota dofinansowania według sprawozdania końcowego wynosiła 16 911,20 zł. Wkład własny TMMiGB wynosił 10% tej kwoty i wynosił 1 903,13 zł. Dużą część wkładu własnego pozyskano od sponsorów, wśród których znaleźli się: CRH Trzuskawica Zakład Kujawy w Bielawach, Zdzisław Ciszewski – Firma Cometto, Bank Spółdzielczy w Barcinie, Transport Ciężarowy „AUTO-TRANS” Bronisław Zabłocki, Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Barcinie, Kancelaria Radcy Prawnego – Mariola Ćwiklińska, Usługi Transportowo-Ciężarowe Jan i Jolanta Kowalscy, Specjalistyczny Gabinet Kosmetyczny – Agnieszka Moritz, URAN Urszula Lewicka, Andrzej Lewicki Spółka Jawna.
Ponadto Zakład Trzuskawica Zakład Kujawy w Bielawach ufundował za 600 zł nagrody dla laureatów konkursu „Mieszko I a chrzest Polski”.

Według rozliczenia końcowego, Stowarzyszenie wykorzystało całość dofinansowania oraz wkładu własnego na realizację zaplanowanych zadań. Kwota niewykorzystana – 88,80 zł – została zwrócona do kasy Urzędu Miasta i Gminy Barcin.

Imprezę uświetniły swoimi występami dwie grupy artystów: kapela muzyki dawnej KliMagJa ze Złotowa, która przedstawiła koncert muzyki średniowiecznej oraz wojowie z grupy „Jantar”, którzy zaprezentowali pokaz walk rycerskich. Dodatkowe atrakcje kulinarne zapewniali jak co roku: Kuchnia Pałucka p. Krzysztofa Leśniewskiego, który serwował uczestnikom dania tradycyjnej kuchni pałuckiej; p. Andrzej Stachowiak, który z pomocą pań: Genowefy Jakubowskiej i Grażyny Zabłockiej częstował świeżo tłoczonym sokiem z jabłek; panie Grażyna Szafrańska i Irena Wiśniewska, które częstowały chlebem ze smalcem domowej roboty i ogórkiem kiszonym oraz panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Barcina Wsi, które częstowały słodkimi wypiekami.
Pyszny chleb zapewniła Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Barcinie.

Należy zaznaczyć, że widowisko zgromadziło bardzo dużą widownię i zebrało bardzo pochlebne opinie wśród mieszkańców, a nawet wśród osób spoza gminy. Ogrom pracy, który każdorazowo należy włożyć w organizację widowiska po woli zaczyna być doceniany nie tylko na terenie gminy, ale i poza nią.

Dla upamiętnienia widowiska TMMiGB opracowało folder informacyjny, w którym przedstawione zostały najważniejsze informacje dotyczące tematu przewodniego widowiska, urozmaicone obszerną fotorelacją z samego widowiska. Folder wydano w ilości 200 egzemplarzy. W publikacji wymieniono wszystkich aktorów biorących udział w inscenizacji, wszystkie instytucje wspomagające jej powstanie oraz wszystkie osoby, które bezinteresownie włączyły się w jego organizację.

W dniach 23 i 24 listopada w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Barcin odbył się VIII Powiatowy Konkurs Gwary Pałuckiej. Z ramienia Towarzystwa uczestniczyła w nim Teresa Kaczmarek.

W dniu 2 grudnia 2016 roku Prezes Towarzystwa, Teresa Kaczmarek oraz kilkoro członków TMMiGB uczestniczyło w „Gali Przyjaźni” zorganizowanej przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Barcinie w ramach podsumowania projektu „Piękniej żyć”, który realizowany był przez ŚDS w ciągu poprzednich kilku miesięcy, umożliwiając podopiecznym uczestnictwo w zajęciach z dogoterapii, hipoterapii oraz warsztatach fotograficznych, rękodzielniczych, florystycznych i teatralno-muzycznych.

Od początku grudnia 2016 roku Towarzystwo Miłośników Miasta i gminy Barcin wraz ze Środowiskowym Domem Samopomocy, parafią pw. Maksymiliana Kolbego, parafią pw. św. Jakuba Większego, Biblioteką Publiczną, Strażą Pożarną w Barcinie, Wodną Drużyną Harcerską w Barcinie, Szkołami Podstawowymi nr 1 i 2 w Barcinie oraz Zespołem Szkół w Barcinie rozpoczęło przygotowania do trzeciego barcińskiego Orszaku Trzech Króli, który odbył się 6 stycznia 2017 roku. Należy podkreślić, że tegoroczny Orszak zgromadził zdecydowanie najwięcej instytucji i przedsiębiorców, którzy zechcieli włączyć się w organizację Marszu Trzech Króli. Ich nieoceniona praca i zaangażowanie sprawiły, że impreza okazała się być wyjątkowo udana.
Tegoroczna uroczystość zgromadziła ponadto wyjątkowo duża liczbę uczestników.

Uroczystość urozmaicono ponadto występami dwóch chórów: Chóru Kościelnego przy parafii pw. św. Maksymiliana i Chóru „Relaks” oraz występami młodych wykonawców z ogniska muzycznego funkcjonującego przy MDK Barcin.
Po Orszaku oraz części inscenizacyjno-muzycznej uczestnicy zostali zaproszeni na dziedziniec kościoła pw. św. Maksymiliana, na którym pan Andrzej Stachowiak częstował rozgrzewającym napojem, przyrządzonym dzięki darowiźnie wpłaconej przez panią Mariolę Ćwiklińską.

Ponadto w dniu 29 marca 2016 roku TMMiGB zorganizowało Walne Zebranie Sprawozdawcze, którego celem było podsumowanie działalności Stowarzyszenia za 2015 rok. Walne Zgromadzenie członków przyjęło sprawozdanie merytoryczne z działalności Zarządu za 2015 rok, udzieliło absolutorium Zarządowi oraz przyjęło sprawozdanie finansowe za 2015 rok od Komisji Rewizyjnej.

Zarząd  TMMiGB sporządził sprawozdanie finansowe za 2016 rok i przedłożył je w Urzędzie Skarbowym.

Jednocześnie Stowarzyszenie przeszło z wynikiem pozytywnym kontrolę z realizacji zadania publicznego. Wyniki kontroli podkreślały, że złożone przez TMMiGB sprawozdanie z realizacji zadania opracowane zostało z najwyższą starannością i było zgodne z przedłożoną dokumentacją finansową.  

Towarzystwo Miłośników Miasta i Gminy Barcin stale prowadzi stronę internetową, na której umieszczane są informacje na temat bieżących wydarzeń z życia Stowarzyszenia oraz najciekawsze materiały, dotyczące historii gminy Barcin, które zdobywają członkowie. Stronę prowadzi p. Barbara Chojnowska. Systematycznie informacje na temat działalności Stowarzyszenia zamieszczane są w lokalnej prasie – „Gazecie Pomorskiej” oraz „Pałukach”. Materiały z imprez organizowanych przez TMMiGB emitowane są przez „TVL Barcin”.
Od początku istnienia Towarzystwo posiada ponadto kronikę, którą prowadzi p. Teresa Kaczmarek, umieszczając w niej między innymi wszystkie materiały dotyczące działalności Stowarzyszenia, pojawiające się w lokalnej prasie.

Skarbnik Towarzystwa – p. Grażyna Szafraniak na bieżąco zbiera składki oraz prowadzi rachunki Towarzystwa. Na regularnych posiedzeniach Zarząd TMMiGB podejmuje decyzje dotyczące statutowej działalności stowarzyszenia.
 
Zarząd Towarzystwa chciałby podziękować wszystkim członkom Stowarzyszenia za angażowanie się w jego działalność oraz pomoc w realizacji podejmowanych zadań.