Statut PDF Drukuj Email
Wpisał Tomasz Kaśków   
Wtorek, 07. Lipiec 2009 21:30
Załącznik do Uchwały nr 2/2008
z dnia 4 marca 2008 roku
Statut Towarzystwa Miłośników Miasta i Gminy Barcin

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1.
Towarzystwo Miłośników Miasta i Gminy Barcin, zwane dalej Towarzystwem, działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach oraz postanowień niniejszego statutu.
Towarzystwo powstało z inicjatywy słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Barcinie, którym przyświecała idea ocalenia od zapomnienia historii, tradycji i kultury miasta i gminy Barcin.
 
§ 2.
Siedzibą Towarzystwa jest miasto Barcin, ul. Mogileńska 3, 88-190 Barcin.

§ 3.
Terenem działania Towarzystwa jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem Miasta i Gminy Barcin.
Dla realizacji celów statutowych Towarzystwo może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.

§ 4.
Towarzystwo posiada osobowość prawną. Powołane jest na czas nieokreślony.

§ 5.
Towarzystwo współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami. Może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.

§ 6.
Towarzystwo opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swoich działań może zatrudniać pracowników oraz powoływać biura.

Rozdział II. Cele i sposoby ich realizacji

§ 7.
Celami Towarzystwa są:
1)    dokładne poznanie i udokumentowanie historii miasta i gminy Barcin,
2)    upowszechnianie i propagowanie wiedzy i informacji o mieście i gminie Barcin,
3)    inicjowanie i popieranie badań naukowych związanych z miastem i gminą Barcin,
4)    promocja miasta i gminy Barcin,
5)    szerzenie i umacnianie postaw oraz działań służących mieszkańcom i rozwojowi miasta i gminy Barcin,
6)    działalność wychowawcza związana z historią i tradycjami miasta i gminy Barcin,
7)    podtrzymywanie i zachowanie dziedzictwa kulturowego miasta i gminy Barcin,
8)    działalność kulturalna i edukacyjno-oświatowa służąca miastu i gminie Barcin.
 
§ 8.
Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez:
gromadzenie i udostępnianie dokumentów, fotografii, informacji i materiałów związanych z miastem i gminą Barcin oraz działalnością Towarzystwa,
organizowanie spotkań, konferencji, seminariów, zjazdów i odczytów poświęconych miastu i gminie Barcin,
wydawanie własnych publikacji dotyczących miasta i gminy Barcin,
organizowanie konkursów popularyzujących miasto i gminę Barcin,
prowadzenie i wspieranie działalności kronikarskiej i pamiętnikarskiej,
współdziałanie z placówkami oświatowymi w celu udostępniania i tworzenia materiałów dydaktycznych ? tzw. żywe lekcje historii,
współpracę z instytucjami i organizacjami podejmujących działania zbieżne z celami Towarzystwa,
pozyskiwanie funduszy na działalność i realizację celów Towarzystwa.

Rozdział III. Członkowie Towarzystwa

§ 9.
Członkami Towarzystwa mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Towarzystwa.
Towarzystwo posiada członków:
zwyczajnych,
wspierających,
honorowych.

§ 10.
Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może być każda osoba fizyczna, która złoży pisemną deklarację członkowską zawierającą rekomendację dwóch członków Towarzystwa.
Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.
Członkiem wspierającym Towarzystwa może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Towarzystwa.
Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu podjętej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.
Członkiem honorowym Towarzystwa może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Towarzystwa.
Członkiem honorowym staje się po przyjęciu uchwały przez Walne Zebranie na wniosek Zarządu albo co najmniej 6 członków Towarzystwa.

§ 11.
1.    Członkowie zwyczajni mają prawo:
biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Towarzystwa,
korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Towarzystwa,
udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Towarzystwo,
zgłaszania wniosków co do działalności Towarzystwa.


§ 12.
Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
brania udziału w działalności Towarzystwa i realizacji jego celów,
uczestniczenia w walnych zebraniach członków,
przestrzegania statutu i uchwał władz Towarzystwa,
regularnego opłacania składek.

§ 13.
1.    Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać
2.     udział z głosem doradczym w statutowych władzach Towarzystwa, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
3.    Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Towarzystwa.
4.    Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

§ 14.
1.    Członkostwo w Towarzystwie ustaje na skutek:
dobrowolnej rezygnacji pisemnej z przynależności do Towarzystwa złożonej na ręce Zarządu,
wykluczenia przez Zarząd:
a)    z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający dwanaście miesięcy,
b)    z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień i uchwał władz Towarzystwa,
c)    ze względu na brak przejawów aktywnej działalności na rzecz Towarzystwa.
utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.
2.    Od uchwały Zarządu w sprawie członkostwa w Towarzystwie przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Odwoływanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.


Rozdział IV. Władze Towarzystwa

§ 15.
Władzami Towarzystwa są:
Walne Zebranie Członków,
Zarząd,
Komisja Rewizyjna.

§ 16.
Władze Towarzystwa wybierane są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. Walne Zebranie może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego.
W razie, gdy skład władz Towarzystwa ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W trybie tym można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

§ 17.
Uchwały wszystkich władz Towarzystwa zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

§ 18.
Kadencja wszystkich wybieralnych władz Towarzystwa trwa 4 lata.

Walne Zebranie Członków

§ 19.
Najwyższą władzą Towarzystwa jest Walne Zebranie Członków.
Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne.
Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd raz w roku, jako sprawozdawcze, i co cztery lata, jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zebrania. Jeśli na zebraniu nie ma wymaganego kworum zwołuje się zebranie w drugim terminie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia zwołania Walnego Zebrania Członków.
Walne Zebranie obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:
z własnej inicjatywy,
na żądanie członków Komisji Rewizyjnej,
na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Towarzystwa.
Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno zostać zwołane przed upływem 21 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 20.
Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
określenie głównych kierunków działania i rozwoju Towarzystwa,
uchwalanie zmian statutu,
wybór i odwoływanie wszystkich władz Towarzystwa,
wybór i odwoływanie Prezesa,
udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Towarzystwa,
rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
ustalanie wysokości składek członkowskich,
podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Towarzystwa.


Zarząd

§ 21.
Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Towarzystwa zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje Towarzystwo na zewnątrz.
Zarząd składa się z 4 do 7 osób, spośród których na pierwszym posiedzeniu wybiera wiceprezesa, skarbnika i sekretarza.
Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.

§ 22.
Do kompetencji Zarządu należy:
kierowanie bieżącą pracą Towarzystwa,
realizowanie uchwał Walnego Zebrania,
zarządzanie majątkiem Towarzystwa,
planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej,
reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
przyjmowanie i wykluczanie członków Towarzystwa,
zwoływanie Walnego Zebrania.

Komisja Rewizyjna

§ 23.
Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Towarzystwa.
Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób w tym przewodniczącego wybieranego na pierwszym posiedzeniu komisji.
Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku. Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący.

§ 24.
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
kontrola całokształtu działalności Towarzystwa,
ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu,
składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz oceną działalności Towarzystwa i Zarządu Towarzystwa,
wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o udzielenie absolutorium Zarządowi,
wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu w razie jego bezczynności,
wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.

Rozdział V. Majątek i gospodarka finansowa

§ 25.
Źródłami powstania majątku Towarzystwa są:
składki członkowskie,
darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności społecznej, ze sponsoringu,
dotacje, subwencje, udziały, lokaty.
Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Towarzystwa.
Towarzystwo prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Towarzystwa podejmuje Zarząd.
Towarzystwo nie prowadzi działalności gospodarczej.

Sposób reprezentacji

§ 26.
Do składania oświadczeń woli w imieniu Towarzystwa, w tym w sprawach majątkowych, uprawnionych jest dwóch członków zarządu działających łącznie.

Rozdział VI. Postanowienia końcowe

§ 27.
Uchwałę w sprawie zmiany statutu Towarzystwa podejmuje Walne Zebranie Członków bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków  uprawnionych do głosowania.

§ 28.
Uchwałę o rozwiązaniu Towarzystwa podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków  uprawnionych do głosowania.
Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Towarzystwa Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Towarzystwa.
Zmieniony: Środa, 03. Kwiecień 2013 16:48