Walne Zebranie Towarzystwa Drukuj
Wpisał Barbara Chojnowska   
Wtorek, 17. Maj 2011 14:42

Tuż przed Świętami Wielkiej Nocy, 18 kwietnia 2011 roku w Miejskim Domu Kultury w Barcinie członkowie Towarzystwa Miłośników Miasta i Gminy Barcin spotkali się na pierwszym w tym roku Walnym Zebraniu stowarzyszenia.

Obrady rozpoczął prezes TMMiGB, p. Zdzisław Bokwa, który otworzył zebranie. Stwierdzono kworum - zebranie uznano za władne do podejmowania uchwał. Na przewodniczącego zebrania wybrano jednogłośnie p. Grzegorza Smolińskiego. Na protokolanta zebrania wybrano jednogłośnie p. Teresę Kaczmarek. Uczestnicy zebrania przyjęli jednogłośnie przedstawiony porządek obrad.

 

Następnie sekretarz Towarzystwa - p. Teresa Kaczmarek przedstawiła sprawozdanie merytoryczne z działalności Zarządu Towarzystwa za rok 2010, skarbnik Towarzystwa - p. Grażyna Szafraniak przedstawiła sprawozdanie finansowe Towarzystwa za rok 2010, a przewodnicząca Komisji Rewizyjnej - p. Danuta Wesołowska przedstawiła sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności finansowej TMMiGB.


Walne Zebranie w głosowaniu jawnym podjęło następujące uchwały:
1. Uchwała nr 1/2011 dotycząca sprawozdania z działalności Zarządu Towarzystwa Miłośników Miasta i Gminy Barcin za rok 2010. Uchwała przyjęta jednogłośnie.
2. Uchwała nr 2/2011 dotycząca sprawozdania finansowego za rok 2010. Uchwała przyjęta jednogłośnie.
3. Uchwała nr 3/2011 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Towarzystwa Miłośników Miasta i Gminy Barcin za rok 2010. Uchwała przyjęta jednogłośnie.


Prezes Towarzystwa, p. Zdzisław Bokwa przedstawił plan pracy na 2011 rok.


Następnie uczestnicy spotkania przeszli do dyskusji, zgłaszając wolne głosy i wnioski:

1. Pan Grzegorz Smoliński wystąpił z apelem skierowanym do sołtysów i opiekunów kapliczek i krzyży o dalsze kultywowanie nabożeństw majowych oraz o opiekę nad kapliczkami i krzyżami, które na stałe są wpisane w krajobraz gminy Barcin.

2. Pan Czesław Michalski poprosił o wyjaśnienie skąd wzięła się nazwa monety, która ma być bita w czerwcu br. z okazji 470-lecia Barcina? Problem objaśnił p. Grzegorz Smoliński, który poinformował, że moneta ma znaczenie ściśle promocyjne i nawiązuje do źródłosłowia nazwy "Barcin". Każda moneta będzie miała wartość 6zł, a będzie można je nabywać w wybranych punktach sprzedaży na terenie gminy.


3. Pani Henryka Skrzypczyk poinformowała, że dostępny jest nowy nominał cegiełki na budowę pomnika Chrystusa Króla. Nowa cegiełka ma wartość 10zł. Można ją nabyć w Banku Spółdzielczym w Barcinie. Pan Jerzy Kosmalski zaapelował, aby jak najczęściej przypominać o budowie pomnika, ponieważ zebrano zbyt mało funduszy koniecznych do rozpoczęcia prac. Pan Grzegorz Smoliński poinformował, że zbiórka pieniędzy na ten cel planowana jest w trakcie czerwcowych Dni Barcina.

4. Pan Karol Gapiński nawiązał do historii dworków na terenie gminy. Poinformował, że opracował już historię dworku w Młodocinie, a obecnie pracuje nad historią dworku w Piechcinie. Opracowania te Towarzystwo może wykorzystać do wydania pierwszej książki na temat dworków na terenie gminy Barcin.

5. Pan Zdzisław Bokwa stwierdził, że przy opracowaniu i wydaniu tego albumu można wzorować się na albumie Sławomira Łanieckiego pt. "Pałace, dwory, folwarki Krajny i Pałuk" wydanym przez Dom Kultury w Nakle. Ponadto zaapelował o zbieranie i dostarczanie materiałów do planowanego opracowania "Kościoły i cmentarze gminy Barcin". Publikacja ma zawierać obiekty sakralne i funeralne wszystkich wyznań religijnych, jakie znajdowały się na terenie naszej gminy. Część materiałów Towarzystwo już posiada, ponieważ p. Jarosław Drozdowski - były członek, a obecnie sympatyk stowarzyszenia - opracował już częściowo historię barcińskich cmentarzy.

6. Pan Jerzy Kosmalski wypowiedział się na temat historii oświaty, którą należy uwzględnić na tle historii gminy.

7. Pan Jerzy Kozłowski dodał, że warto również opisać historię Harcerstwa, które na terenie gminy Barcin ma bardzo głębokie korzenie i do dziś świetnie się rozwija.

8. Pani Grażyna Szafraniak odniosła się do planowanego na jesień tego roku spotkania Towarzystw Kulturalnych z regionu Pałuk. Spotkanie pod hasłem "Barcińskie jesienne spotkanie historyczno-kulturalne" miałoby się odbyć w październiku br. Chociaż zorganizowanie imprezy wymagać będzie sporo pracy i niezbędna będzie pomoc Urzędu Miasta, będzie to jednak świetna promocja dla gminy.  

9. Pan Zdzisław Bokwa podziękował panu Markowi Kolińskiemu za wydanie książki pt. "Krzyże i kapliczki na terenie gminy Barcin". Pan Koliński oferował chęć współpracy przy wydawaniu kolejnych pozycji.

10. Pan Czesław Michalski w imieniu Bractwa Kurkowego zadeklarował chęć współpracy z Towarzystwem Miłośników Miasta i Gminy Barcin. Poinformował o możliwości udostępnienia materiałów dotyczących historii Bractwa.


11. Pani Grażyna Szafraniak poinformowała, że zgłosił się do niej pan Koźmiński - poeta i malarz pochodzący z Barcina, a obecnie mieszkający w Kołobrzegu, który złożył propozycję zorganizowania na terenie Biblioteki w Barcinie wystawy swoich prac oraz autorskiego spotkania.

12. Pan Grzegorz Smoliński zaapelował do członków Towarzystwa z prośbą o aktywny udział w przygotowaniach do 470-tej rocznicy nadania praw miejskich Barcinowi, a szczególnie do przyłączenia się do historycznego korowodu w strojach z epoki. Udział w korowodzie zadeklarowała pani Danuta Wesołowska.

13. Pan Zdzisław Bokwa stwierdził, że należy podjąć działania zmierzające do odnowienia kurhanu w Złotowie. Obecnie bowiem obiekt jest bardzo zaniedbany.

14. Pan Stefan Skrzypczyk poinformował, że jego syn - Artur w przyszłym roku planuje wydanie autorskiego opracowania na temat historii Szkoły Podstawowej nr 1 w Barcinie. Pan Karol Gapiński zaapelował, że należy zadbać o grób kierownika Szkoły Podstawowej nr 1 w Barcinie - pana Salkowskiego, ponieważ zły stan nagrobka przynosi ujmę barcińskiemu społeczeństwu.


Pan Zdzisław Bokwa zakończył obrady Walnego Zebrania, dziękując wszystkim za uczestnictwo oraz liczne wnioski i uwagi w dyskusji. Prezes Towarzystwa zapewnił, że w miarę swoich możliwości Stowarzyszenie włącza się we wszystkie przedsięwzięcia związane z historią oraz bieżącymi wydarzeniami gminy Barcin.

Zmieniony: Środa, 03. Kwiecień 2013 11:05