Walne Zebranie członków TMMiGB Drukuj
Wpisał Barbara Chojnowska   
Środa, 12. Maj 2010 14:34

14 kwietnia 2010 członkowie Towarzystwa Miłośników Miasta i Gminy Barcin zgromadzili się w barcińskim Domu Kultury na pierwszym w 2010 roku Walnym Zebraniu. 

Przed otwarciem prawidłowego porządku zebrania członkowie minutą ciszy uczcili pamięć 5 rocznicy śmierci Jana Pawła II, 70 rocznicy zbrodni katyńskiej oraz tragicznej śmierci delegacji państwowej, lecącej na uroczystości katyńskie.


Zebranie uroczyście otworzył prezes Towarzystwa Miłośników Miasta i Gminy Barcin, pan Zdzisław Bokwa, stwierdzając kworum. Zebranie było władne do podejmowania uchwał. Na przewodniczącego zebrania wybrano pana Grzegorza Smolińskiego. Na protokolanta powołano panią Teresę Kaczmarek. Uczestnicy Walnego Zebrania przyjęli jednogłośnie przedstawiony porządek obrad.


Kolejno głos zabrał prezes Towarzystwa, pan Zdzisław Bokwa, który przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu Towarzystwa za rok 2009 oraz skarbnik Towarzystwa, pani Grażyna Szafraniak, przedstawiając sprawozdanie finansowe Towarzystwa za 2009 rok. 

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności finansowej Towarzystwa Miłośników Miasta i Gminy Barcin za rok 2009 przedstawiła przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, pani Danuta Wesołowska.


Następnie uczestnicy zebrania podjęli następujące uchwały w głosowaniu jawnym:

1. Uchwała nr 1 dotycząca sprawozdania z działalności Zarządu Towarzystwa Miłośników Miasta i Gminy Barcin za rok 2009:
Za uchwałą głosowało 22 członków;
Przeciw: 1 członek;
Wstrzymało się: -

2. Uchwała nr 2 dotycząca sprawozdania finansowego za rok 2009. Uchwałę przyjęto jednogłośnie.

3. Uchwała nr 3 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Towarzystwa Miłośników Miasta i Gminy Barcin za rok 2009:
Za uchwałą głosowało 22 członków;
Przeciw: 1 członek;
Wstrzymało się: -

Ponownie głos zabrał prezes Towarzystwa, pan Zdzisław Bokwa, który przedstawił plan pracy na rok 2010.

Następnie w wolnych głosach i wnioskach wypowiedzieli się członkowie Towarzystwa zgromadzeni na Walnym Zebraniu:

1. Pan Grzegorz Smoliński poinformował, że powołany został Komitet Odbudowy Pomnika Chrystusa Króla na górze św. Wojciecha. Towarzystwo Miłośników Miasta i Gminy Barcin powinno włączyć się w jego prace. Poinformował również, że Komitet wyemitował cegiełki o wartości 50, 100, 200, 500 i 1000 zł., które można nabywać w Banku Spółdzielczym w Barcinie.

2. Pani Lidia Kowal - dyrektor Gimnazjum w Barcinie poinformowała, że w dniu 5 maja odbędzie się wystawa dotycząca 70 rocznicy zbrodni katyńskiej. Wystawa odbędzie się dzięki uprzejmości IPN, który udostępni swoje zbiory.
Równocześnie zasugerowano, aby upamiętnić tę rocznicę posadzeniem dębu. Dlatego poproszono członków Towarzystwa o zastanowienie się nad miejscem zasadzenia dębu oraz wskazanie przykładowych instytucji odpowiedzialnych za opiekę nad drzewem.
Pan Zbigniew Kuźmiński poinformował zebranych, że 25 lat temu klub sportowy "Dąb Barcin" posadził naprzeciw boiska treningowego przy ulicy 4-go Stycznia dąb, który upamiętnia nazwę klubu. Zaproponował rozpatrzenie posadzenia drugiego dębu właśnie w tamtym miejscu.
Pan Zbigniew Zwierzykowski stwierdził, że powinniśmy upoważnić Zarząd do podjęcia ostatecznej decyzji o wskazaniu miejsca posadzenia dębu.

3. Pan Karol Gapiński zaproponował rozpatrzenie możliwości zaprezentowania eksponatów Izby Pamięci w czasie Dni Barcina. Prezes Zdzisław Bokwa stwierdził, że Towarzystwo  nie posiada gablot, które pozwoliłyby na wystawienie materiałów poza Izbę Pamięci. Nieodpowiednio zabezpieczone wyeksponowanie mogłoby spowodować ich zniszczenie lub nawet utratę.

4. Prezes Zdzisław Bokwa poinformował, że Towarzystwo apelowało do dyrektorów szkół o włączenie się w gromadzenie informacji dotyczących przeszłości Barcina, ale żadna ze szkół nie włączyła się w tę akcję. W imieniu Towarzystwa podkreślił, że bardzo zależy nam na współpracy ze szkołami, dlatego ponownie zaapelował o współpracę. Pani dyrektor Kowal zaznaczyła, że młodzież włączyłaby się chętniej, gdyby zaproponowano jej nowe projekty i ciekawe formy pracy.


 

5. Pani Grażyna Szafraniak - dyrektor Biblioteki Miejskiej w Barcinie podziękowała członkom Towarzystwa za czynne włączenie się w organizację wystawy dotyczącej II wojny światowej. Poinformowała, że młodzież chętnie zbierała potrzebne informacje.

6. Pan Gapiński zapytał pana Zwierzykowskiego, czy podjął działania mające na celu wydanie książkowe zbioru widokówek Barcina od 1900 roku do współczesności? Pan Zwierzykowski odpowiedział, że jego kolekcja liczy 60 pocztówek, może być udostępniana Towarzystwu na wystawy, ale brak finansów nie pozwala na wydanie książkowe. Dodał, że Żnin wydał ?Pocztówki ze Żnina? w nakładzie 1500 egzemplarzy. Książka jest stale w sprzedaży, ale ponieważ jest droga, nie znajduje nabywców.

7. Pan Zenon Stawicki zapytał, gdzie i w jaki sposób można dotrzeć do dokumentów, które przybliżyłyby historię wsi Wolice? Odpowiedzi udzieliła pani Teresa Kaczmarek, informując, że najbardziej wiarygodnym źródłem informacji są księgi wieczyste, które prowadzone są przez PBN w Szubinie. W każdej księdze znajduje się spis właścicieli gospodarstw od 1857 roku.

8. Pan Karol Gapiński stwierdził, że członkowie Towarzystwa za mało włączają się w bieżące prace na rzecz działalności zarówno miasta, jak i samego Towarzystwa. Pan Zbigniew Zwierzykowski stwierdził, że ogólnie przyjęte jest, że organizacje reprezentowane są przez swoje Zarządy, niemniej jednak członkowie mobilizują Zarządy i pomagają w realizacji zadań całego Towarzystwa.

9. Pan Kosmalski zaapelował, aby wśród uczestników Walnego Zebrania przeprowadzić zbiórkę pieniędzy i wykupić cegiełkę na rzecz odbudowy pomnika Chrystusa Króla. Zebrano 100 zł, za które wykupiono cegiełkę. Towarzystwo nie wyklucza jednak, że z następnych składek wykupi kolejne cegiełki.


 

Zamknięcia obrad Walnego Zebrania dokonał prezes Towarzystwa Miłośników Miasta i Gminy Barcin - pan Zdzisław Bokwa. Podziękował wszystkim za uczestnictwo w zebraniu. Zapewnił, że Towarzystwo włącza się na bieżąco we wszystkie działania związane z historią oraz bieżącą działalnością miasta i gminy Barcin.

Zmieniony: Środa, 03. Kwiecień 2013 16:05